වස් ධර්ම දේශනා 05 - Ven Diddenipotha Dhammananda Thero (2017-08-12)

වස් ධර්ම දේශනා 05 - Ven Diddenipotha Dhammananda Thero (2017-08-12)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: