වස් ධර්ම දේශනා (06) - Ven Naotunne Vijitha thero (2019-08-24)

වස් ධර්ම දේශනා (06) - Ven Naotunne Vijitha thero (2019-08-24)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: