වස් ධර්ම දේශනා 06 - Ven Pallewela Dewarakkitha Thero (2017-08-19)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: