වස් ධර්ම දේශනා 08 - Ven Naotunne Vijitha Thero (2017-09-02)

වස් ධර්ම දේශනා 08 - Ven Naotunne Vijitha Thero (2017-09-02)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: