වස් ධර්ම දේශනා 09 - Ven Monaragala Maithree Thero (2017-09-09)

වස් ධර්ම දේශනා 09 - Ven Monaragala Maithree Thero (2017-09-09)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: