වස් ධර්ම දේශනා (10) - Ven Godawela Ghanajeewa Thero (2019-09-21)

වස් ධර්ම දේශනා (10) - Ven Godawela Ghanajeewa Thero (2019-09-21)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: