වස් ධර්ම දේශනා 10 - Ven Parakumpura Visharadha Thero (2017-09- 16)

වස් ධර්ම දේශනා 10 - Ven Parakumpura Visharadha Thero (2017-09- 16)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: