වස් ධර්ම දේශනා 11 - Ven Akaravita Sanghananda Thero (2017-09-23)

වස් ධර්ම දේශනා 11 - Ven Akaravita Sanghananda Thero (2017-09-23)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: