වස් ධර්ම දේශනා (11) - Ven Udadumbara Uparathana Thero (2019-09-28)

වස් ධර්ම දේශනා (11) - Ven Udadumbara Uparathana Thero (2019-09-28)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: