වස් ධර්ම දේශනා 12 - පූජ්‍ය නාඔටුන්නේ විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ

වස් ධර්ම දේශනා 12 - පූජ්‍ය නාඔටුන්නේ විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: