වස් ධර්ම දේශනා (12) - Ven Akaravita Sangananda thero (2019-10-05)

වස් ධර්ම දේශනා (12) - Ven Akaravita Sangananda thero (2019-10-05)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: