වස් ධර්ම දේශනා 12 - Ven Pasgoda Piyarathana Thero (2017 - 09 - 30)

වස් ධර්ම දේශනා 12 - Ven Pasgoda Piyarathana Thero (2017 - 09 - 30)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: