විශේෂ ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-14)

විශේෂ ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-14)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: