විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven Assaddume Kamalaseela Thero (2017-09-29)

විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven Assaddume Kamalaseela Thero (2017-09-29)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: