විශේෂ සම්බුද්ධ පූජාව සහ පුණ්‍යනුමෝදනාව - (2020-09-08)

විශේෂ සම්බුද්ධ පූජාව සහ පුණ්‍යනුමෝදනාව - (2020-09-08)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: