සක්මන් භාවනා කමටහන් දේශනය (Perth - Afternoon Session Day 3) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

සක්මන් භාවනා කමටහන් දේශනය (Perth - Afternoon Session Day 3) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

Youtube Video: 
Thumbnail Image: