සතර කමටහන් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි ? - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-13)

සතර කමටහන් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි ? - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-13)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: