සදහම් විග්‍රහය - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

Date: 
Repeats every week every Tuesday and every Saturday 6 times .
Tuesday, January 7, 2020 - 20:00 to 21:30
Saturday, January 11, 2020 - 20:00 to 21:30
Tuesday, January 14, 2020 - 20:00 to 21:30
Saturday, January 18, 2020 - 20:00 to 21:30
Tuesday, January 21, 2020 - 20:00 to 21:30
Saturday, January 25, 2020 - 20:00 to 21:30