සුප්පභාත සුත්‍රය (සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-14)

සුප්පභාත සුත්‍රය (සුබ උදෑසනක් සුත්‍රය) - Ven Digana Sugathawansa Thero (2018-04-14)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: