සූවිසි මුනිසෑ අබියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ( 2018-01-20)

සූවිසි මුනිසෑ අබියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ( 2018-01-20)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: