හැටනමක් විෂයෙහි පැවැත්වුනු පිණ්ඩපාත දානමය පුණ්‍යකර්මය (2017-05-28)

හැටනමක් විෂයෙහි පැවැත්වුනු පිණ්ඩපාත දානමය පුණ්‍යකර්මය (2017-05-28)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: