2017-12-10- ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ 14 වන ගුණානුස්මරණ සාංඝික දානමය පින්කම

2017-12-10- ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ 14 වන ගුණානුස්මරණ සාංඝික දානමය පින්කම

Youtube Video: 
Thumbnail Image: