2017-12-10 - සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ 14 වන ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් දහම් පාසල් දරුවන්ගේ ගුණ සැමරුම

2017-12-10 - සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ 14 වන ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් දහම් පාසල් දරුවන්ගේ ගුණ සැමරුම

Youtube Video: 
Thumbnail Image: