2020 නව වසරට සෙත් පතා සිදුකරන විශේෂ ආශීර්වාද පිරිත් දේශනාව සහ කිරි පිඬු පූජාව

2020 නව වසරට සෙත් පතා සිදුකරන විශේෂ ආශීර්වාද පිරිත් දේශනාව සහ කිරි පිඬු පූජාව 

Date: 
Wednesday, January 1, 2020 - 08:00 to 10:00