Holt Australia Day Awards 2017

Holt Australia Day Awards 2017
2017 ජනවාරි 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා අති පූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත පිලිගැන්වූ  Holt Australia Day Awards තිළිණය ලබා ගත් මොහොත.